POLSKI ENGLISH
Rejstracja na studia SGH

Na jakie studia chcesz się rekrutować?
Obywatelstwo
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania oryginału decyzji.
Czy masz decyzję wojewody o udzieleniu ci zezwolenia na pobyt czasowy wydanym w związku jedną z poniższych okoliczności? Taki dokument może zostać wydany związku z:
Przy składaniu dokumentów będzie trzeba okazać oryginał decyzji.
Za członka najbliższej rodziny uważa się: małżonka obywatela UE, dziecko obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, rodzic wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania paszportu.
Za członka najbliższej rodziny uważa się: małżonka obywatela UE, dziecko obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, rodzic obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania paszportu i umowy.
Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne, za studia w języku obcym zapłacisz tyle co obywatele polscy, będziesz miał prawo do stypendium naukowego i dla najlepszych studentów na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
W przypadku gdy w momencie składania dokumentów będziesz dysponować jedynie decyzją o przyznaniu Karty Polaka, oryginał karty należy przedstawić w dziekanacie bezzwłocznie po jej otrzymaniu celem wykonania kopii za zgodność z oryginałem.
Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne, za studia w języku obcym zapłacisz tyle co obywatele polscy, będziesz miał prawo do stypendiów na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania oryginału decyzji.
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania oryginału decyzji.
Czy należysz do narodu lub mniejszości etnicznej której Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyznała taki status rozporządzeniem?
Przy składaniu dokumentów będziemy wymagać okazania kopii rozporządzenia oraz dokumentu potwierdzającego Twoją przynależność do tego narodu lub mniejszości etnicznej.
Czy posiadasz:
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. Skan skierowania należy wgrać do systemu. NAWA to skrót od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. W przypadku jeśli do Rektora SGH w terminie składania dokumentów nie dotrze skierowanie zostanie Ci wydana decyzja warunkowa o przyjęciu na studia na zasadach odpłatności. NAWA to skrót od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. Skan skierowania należy wgrać do systemu. NAWA to skrót od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. W przypadku jeśli do Rektora SGH w terminie składania dokumentów nie dotrze skierowanie zostanie Ci wydana decyzja warunkowa o przyjęciu na studia na zasadach odpłatności. NAWA to skrót od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. Skan skierowania należy wgrać do systemu.
Rekrutujesz się na studia stacjonarne w języku polskim. Skan skierowania należy wgrać do systemu.